China

National Museum of Modern Chinese Literature

(China Modern Literature Museum)

Chaoyang District

Shaoyao Ju

Wenxue Guan Road #45

Beijing

China

Web: http://www.wxg.org.cn

   

Shanghai Lu Xun Museum

200 Tian-ai Road

Shanghai

China

Tel: +86 21 65402288

Web: http://www.luxunmuseum.cn/

   

Shanghai Municipal Archives

(Archive of Ba Jin)

326 Xianxia Road

Shanghai 200336

China

Tel: +86 21 6275 2867

Web: http://www.archives.sh.cn/