Chine

National Museum of Modern Chinese Literature

(China Modern Literature Museum)

Chaoyang District

Shaoyao Ju

Wenxue Guan Road #45

Beijing

Chine

Web: http://www.wxg.org.cn

 

Shanghai Lu Xun Museum

200 Tian-ai Road

Shanghai

Chine

Tel: +86 21 65402288

   

Shanghai Municipal Archives

(Les archives de Ba Jin)

326 Xianxia Road

Shanghai 200336

Chine

Tel: +86 21 6275 2867

Web: http://www.archives.sh.cn/